«Які правила прийняття на роботу повинен знати кожен?»

I етап: Подання документів для прийняття на роботу

II етап: Оформлення працівника 

III етап: Прийняття на роботу працівника та його реєстрація

 

 

I етап: Подання документів для прийняття на роботу

По-перше, особа, яка бажає бути прийнятою на роботу зобов’язана згідно з ч. 2 ст. 24 КЗпП, надати роботодавцеві усі необхідні для цього документи, а саме:

  • ПАСПОРТ (Якщо паспорт втрачено, особа подає тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, форма якого затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 8 вересня 2005 року № 758. Прийняття на роботу без паспорта або з недійсним паспортом тягне за собою адміністративну відповідальність – накладення штрафу на роботодавця в розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ст. 200 Кодексу України про адміністративні правопорушення; далі – КУпАП);
  • ТРУДОВУ КНИЖКУ (без трудової книжки приймаються особи, які працевлаштовуються вперше (подають паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку) або за сумісництвом;
  • ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК (пред’являють військовослужбовці, звільнені в запас); приписне свідоцтво (пред’являють призовники);
  • ДОВІДКУ ПРО ЗВІЛЬНННЯ (пред’являють особи, звільнені з місць відбування кримінального покарання);
  • ДОВІДКУ ПРО ПРИСВОЄННЯ ІНН, видану податковим органом (п. 70.17 ст. 70 Податкового кодексу України). Фізичні особи через релігійні переконання можуть не подавати такої довідки;
  • СВІДОЦТВО ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ (не пред’являють особи, які працевлаштовуються вперше);
  • ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ, професійну підготовку (якщо це необхідно для допуску до виконання певної роботи). Крім того, може бути необхідна заява про прийняття на роботу в тому випадку, якщо працівник ,наприклад, бажає працювати на певних умовах при неповному робочому дні чи строковій роботі або роботі за сумісництвом- такі умови працівник повинен вказати в своїй заяві, адже на її основі буде виданий наказ про прийняття працівника на роботу. На цьому етапі важливо також зазначити, що згідно з КЗпП при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.   

II етап: Оформлення працівника

Наказ роботодавця. Відповідно до ч. 1 ст. 24 КЗпП трудовий договір, як правило, укладається в письмовій формі, на практиці ситуація дуже часто зовсім інша – працівник юридично починає працювати на підприємстві, установі, організації  не підписуючи з власником письмового трудового договору,  і офіційно працює після видання наказу роботодавцем про прийняття працівника на роботу. Отримай купон на За темою:  «Цивільно-правовий договір VS трудовий договір - де підвох?» Такий наказ, як правило, видається відповідно до типового зразка № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджену наказом Держкомстату від 5 грудня 2008 р. № 489, а в окремих випадках, коли необхідно врахувати певні умови роботи працівника може бути складений у довільній формі. Наказ про прийняття працівника на роботу повинен підписати власник або уповноважений ним орган підприємства, а працівник обов’язково повинен ознайомитися з наказом під підпис. Після таких дій можна вважати, що трудовий договір між роботодавцем і працівником був укладений. Згідно з КЗпП існують випадки, коли укладення письмового трудового договору є обов’язковим. Частина 1 статті 24 КЗпП зазначає такі випадки:

  1.    при організованому наборі працівників; при укладенні трудового договору про роботу в районах з      особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для  здоров’я; при укладенні контракту (особливого виду трудового договору);
  2.  у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
  3.  при укладенні трудового договору з неповнолітнім ; при укладенні трудового договору з фізичною  особою( тобто коли роботодавцем є фізична особа, наприклад, фізична особа-підприємець); в інших  випадках, передбачених законодавством України. Запис до трудової. Роботодавець разом із внесенням  необхідних відомостей про трудові відносини у графі № 3 трудової книжки як заголовок повинен вписати найменування підприємства, установи, організації (або ставить фірмовий прямокутний штамп із назвою юридичної особи або фізичної особи-підприємця). Наступним кроком є внесення звичайного запису під заголовком – у графі № 1 трудової книжки  про порядковий номер запису, що вноситься, у графі № 2 зазначають дату прийняття на роботу, в графу № 3 вноситься запис про прийняття на роботу працівника із зазначенням конкретної професії або посади, на яку приймається, а у графі № 4 – дату та номер наказу (розпорядження) на підставі якого внесено запис. Важливо наголосити на цьому етапі і те, що запис згідно з п. 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, запис про прийняття працівника на роботу повинен бути внесений власником або відповідним органом в трудову книжку працівника не пізніше, ніж у 7-денний строк з дня видання відповідного наказу та точно відповідати його тексту.

III етап: Прийняття на роботу працівника та його реєстрація

Відповідно до ст. 29 КЗпП до початку виконання працівником своїх трудових функцій за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний: роз’яснити працівникові його права й обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; визначити працівникові робоче місце; забезпечити працівника необхідними для роботи засобами; ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договороим, проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протпожежної безпеки. Кожному новому працівникові на підприємстві, установі, організації має бути присвоєно табельний номер, оформлено особову картку (її типова форма П-2 затверджена спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656) та сформовано особову справу (до неї вносять документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо). Важливо також, щоб бухгалтер вніс відомості про прийнятого на роботу працівника до розрахункової відомості нарахування заробітної плати. Удачі на новому робочому місці! 

Авторизація