Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Загальна інформація

 

Херсонський національний технічний університет – один із найавторитетніших вищих навчальних закладів України.

Херсонський національний технічний університет здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів, економістів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів, програмістів, кадрів для державної служби та органів місцевого самоврядування, виконує науково-дослідницькі роботи для підприємств і організацій машинобудування, текстильної, харчової та легкої промисловості, технічної і економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп'ютерних наук, комп'ютерної інженерії тощо.

Нині Херсонський національний технічний університет акредитовано повним обсягом за IV (найвищим) рівень акредитації.

Загальна кількість співробітників Херсонського національного технічного університету складає 1148 осіб. На 38 кафедрах працюють: 42 доктори наук, професори, більше 250 кандидатів наук, доцентів, 18 академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук, заслужені діячі науки і техніки. Загальний контингент студентів перевищує 10 тисяч осіб.

Це майбутні фахівці машинобудівної, електронної, хімічної, текстильної, харчової та інших галузей промисловості, а також економіки і підприємництва, менеджменту, дизайну, інформаційних технологій, систем управління тощо.

Херсонський національний технічний університет здійснює підготовку фахівців за держзамовленням, на контрактній основі та за рахунок пільгових кредитів по денній, заочній (дистанційній) формам навчання та в екстернатурі таких освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

Забезпечення навчального процесу Херсонського національного технічного університету

 

Навчальний процес в Херсонському національному технічному університеті забезпечують сім базових факультетів:

·         економіки,

·         кібернетики,

·         технології і дизайну,

·         машинобудування,

·         міжнародних економічних відносин,

·         заочного та дистанційного навчання та перепідготовки кадрів,

·         регіональні факультети.

На регіональних факультетах Херсонського національного технічного університету навчаються більше ніж 5000 студентів: Феодосійський, Перекопський, Керченський, Генічеський, Таврійський регіональний факультети і Ялтинський навчально-консультаційний центр.

Напрями підготовки в Херсонському національному технічному університеті:

·         дизайн;

·         філологія;

·         економічна кібернетика;

·         економіка підприємства;

·         фінанси і кредит;

·         облік і аудит;

·         менеджмент;

·         комп'ютерна інженерія;

·         програмна інженерія;

·         системна інженерія;

·         автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології;

·         інженерна механіка;

·         машинобудування;

·         електротехніка та електротехнології;

·         електромеханіка;

·         мікро- та наноелектроніка;

·         метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;

·         хімічна технологія;

·         технологія та дизайн текстильних матеріалів;

·         технологія виробів легкої промисловості;

·         харчові технології та інженерія.

Упровадження новітніх технологій є одним із пріоритетних напрямків діяльності Херсонського національного технічного університету. За останні роки основними досягненнями в цій сфері стало створення сучасного комп'ютерного центру обробки даних та побудова швидкісної оптоволоконної мережі зв'язку, що завдяки використанню найновіших клієнт-серверних технологій дала можливість під'єднати всі будівлі, підрозділи та гуртожитки університету до єдиної потужної комп'ютерної системи Херсонського національного технічного університету.

Для навчання студентів в Херсонському національному технічному університеті створені комп'ютерні класи, що оснащені найсучаснішим обладнанням і ліцензійним програмним забезпеченням.

Матеріально-технічна база Херсонського національного технічного університету становить 7 навчальних корпусів, науково-технічну бібліотеку, комп'ютерний центр, три гуртожитки, їдальні, буфети, спортивний комплекс, базу відпочинку на Дніпрі, студентську поліклініку.

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

 

Херсонський факультет Одеського університету внутрішніх справ запрошує майбутніх курсантів і студентів для отримання освіти за спеціальністю "Право" й "Правоохоронна діяльність". Курсанти навчаються за рахунок бюджету, - абітурієнтам необхідно оформити особову справу в найближчому відділку поліції. Студенти навчаються на контрактній основі. Існує заочна форма навчання.

Херсонська державна морська академія (ХДМА)  - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Херсонська державна морська академія (ХДМА) була створена у 2007 році на базі Херсонського морського коледжу, що ліквідувався, та переданого у державну власність майна приватного Херсонського морського інституту.

Сьогодні Херсонська державна морська академія - це державний вищий навчальний заклад акредитований за ІІІ рівнем.

До складу Херсонської державної морської академії входять факультет Судноводіння і факультет Експлуатації суднових енергетичних систем та електрообладнання суден, які здійснюють навчання за денною та заочною формами навчання, а також Морський коледж і Професійно-морський ліцей.

На дев’яти кафедрах Херсонської державної морської академії працюють 134 викладачів. Серед них 10 докторів наук, професорів і 54 кандидатів наук, доцентів.

Херсонська державна морська академія здійснює підготовку спеціалістів для морського та річкового транспорту України за напрямами:

·         "Судноводіння та енергетика суден",

·         "Електромеханіка",

·         "Інженерна механіка",

·         "Зварювання",

·         "Кораблі і океанотехніка".

Загальна чисельність студентів за усіма джерелами фінансування та за формами навчання складає майже 5000 курсантів, студентів та учнів.

Факультет судноводіння і енергетики суден Херсонської державної морської академії готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "спеціаліст".

Для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" до Херсонської державної морської академії приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, та особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (за скороченим терміном навчання - 2 роки), абітурієнти складають вступне випробування у формі тесту з фахової підготовки. Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, прийом здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних фахових випробувань. Термін навчання: денна форма навчання - 1 рік 6 місяців, заочна форма навчання - 1 рік 10 місяців.

Навчання в інституті здійснюється за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

Навчальну, виробничу та інші практики студенти проходять у наявних в Херсонській державній морській академії лабораторіях, майстернях, на власному навчально-виробничому судні ОМ-106, на суднах національних судноплавних компаній, провідних підприємствах суднобудування України, а також на сучасних суднах іноземних судноплавних компаній.

Матеріально-технічна база Херсонської державної морської академії

Навчально-матеріальна база Херсонської державної морської академії відповідає міжнародним вимогам стандартів морської освіти і включає:

·         5 навчально-лабораторних корпусів,

·         2 навчально-виробничі майстерні,

·         2 спортивні та 2 актові зали,

·         бібліотеку,

·         3 читальні зали,

·         їдальню,

·         4 гуртожитки,

·         водно-тренувальну базу на р. Дніпро.

Міжнародне співробітництво Херсонської державної морської академії

У сфері міжнародного співробітництва за останні роки найбільш продуктивними стали співвідношення з однією з найбільших крюінгових компаній в світі – "Марлоу Навігейшн".

Для здійснення курсантами якісної плавальної практики та виконання досліджень в рамках науково-дослідних робіт, компанією виділено для інституту сучасне навчально-виробниче судно "Білуга Констелейшн".

Спільними зусиллями Херсонської державної морської академії і компанії на водно-тренажерній базі інституту був установлений тренажер "Шлюпка вільного падіння", яка коштує більш 500 000 доларів США. Цей тренажер є єдиним в Україні. Ще одним прикладом співпраці з компанією є впровадження проекту комунікативного підходу у вивченні англійської мови.

Херсонський державний аграрний університет (ХДАУ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Херсонський державний аграрний університет (ХДАУ) – один з провідних вищих навчальних закладів на півдні України, який готує фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та інших галузей економіки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Херсонський державний аграрний університет має IV найвищий рівень акредитації ВНЗ і є центром Південного регіону України з підготовки сільськогосподарських кадрів із вищою освітою.

Підготовка кадрів у Херсонському державному аграрному університеті відбувається за багатоступеневою системою:

·         бакалавр,

·         спеціаліст,

·         магістр,

·         кандидат наук,

·         доктор наук.

В Херсонському державному аграрному університеті діють дві спеціалізовані ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій. Це відкриває шлях для підготовки науково-викладацьких кадрів вищої кваліфікації.

Напрями підготовки Херсонського державного аграрного університету:

·         агрономія;

·         лісове та садово-паркове господарство;

·         технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;

·         водні біоресурси і аквакультура;

·         екологія,

·         охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

·         будівництво;

·         гідротехніка (водні ресурси);

·         геодезія,

·         картографування та землеустрій;

·         облік і аудит;

·         економіка підприємства;

·         менеджмент.

Всі спеціальності мають вищий, четвертий рівень акредитації.

Херсонський державний аграрний університет проводить навчання для отримання ОКР бакалавра денної, заочної та екстернатної форми навчання, на бюджетній та контрактній основі.

Херсонський державний аграрний університет проводить прийом випускників технікумів на денну та заочну форми для навчання за скороченими програмами підготовки на контрактній основі.

Випускники ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації, які вступають на навчання за скороченою програмою підготовки, складають вступне випробування з української мови та літератури і фахове вступне випробування з обраної спеціальності. Вступні випробування проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями.

В університеті здійснюється довузівська підготовка (очно - заочні підготовчі курси, підготовче відділення). Випускникам установлюються особливі умови участі в конкурсі.

У Херсонському державному аграрному університеті студенти мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст та магістр.

Забезпечення навчального процесу у Херсонському державному аграрному університеті

Херсонський державний аграрний університет складається з 5 факультетів (агрономічний, біолого-технологічний, еколого-рибогосподарський, будівельно-гідромеліоративний, економічний), 32 кафедр, і 25 відділень на виробництві, Інституту післядипломної освіти та дорадництва.

Більше 370 лекторів працює у Херсонському державному аграрному університеті в їх числі 2 академіки, 3 член-кореспондента НААНУ, 33 доктора наук, професорів, 232 кандидатів наук, доцентів.

Співробітниками Херсонського державного аграрного університету підготовлено 300 патентів, більше 200 авторських сертифікатів на винаходи.

Матеріально-технічна база Херсонського державного аграрного університету включає 5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, наукову бібліотеку, два музеї; спортивний комплекс, водну станцію на р. Дніпро, базу відпочинку "Колос" на березі Чорного моря.

Історія Херсонського державного аграрного університету

·         1874 рік - відкрито Херсонське земське сільськогосподарське училище ІІІ ступеня з трирічним, потім чотирирічним строком.

·         1883 рік - реорганізація училища у середній учбовий заклад ІІ ступеня з 6-тирічним строком навчання, сьомим – практичним.

·         1919 рік - перетворення училища на Херсонський сільськогосподарський інститут рішенням об’єднаного засідання Херсонського губернського і повітового земельного відділів та Ради агрономів (від 15 червня). Інститут працював кілька місяців.

·         1920 рік - об’єднання Херсонського сільськогосподарського училища з Політехнічним інститутом у сільськогосподарський технікум зі статусом вузу.

·         1928 рік - сільськогосподарський технікум реорганізовано в Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О. Д. Цюрупи.

·         1998 рік - відбулося перетворення Херсонського сільськогосподарського інституту на Херсонський державний аграрний університет.

Херсонський державний університет (ХДУ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Херсонський державний університет - найбільший вуз міста Херсона IV рівня акредитації. Херсонський державний університет - один із найстаріших вузів на півдні України. Він готує висококласних спеціалістів із 34 спеціальностей, професіоналів своєї справи. Це - вчителі із всіх предметів, що вивчаються у школі, вихователі дитячих закладів, інженери-педагоги, юристи, економісти, екологи, психологи, соціальні працівники, журналісти, перекладачі тощо.

До складу Херсонського державного університету входять:

·         Інститут іноземної філології,

·         Інститут природознавства,

·         Інститут психології, історії та соціології,

·         Інститут філології та журналістики,

·         Центр інформаційно-комунікаційних технологій,

·         Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Також до складу Херсонського державного університету входять такі факультети:

·         Факультет дошкільної та початкової освіти,

·         Інженерно-технологічний факультет,

·         Економіко-юридичний факультет,

·         Факультет фізичного виховання та спорту,

·         Факультет фізики, математики та інформатики,

·         Факультет культури та мистецтв.

Забезпечення навчального процесу Херсонського державного університету

Херсонський державний університет сьогодні - це:

·         багатопрофільний науково-педагогічний і культурно-освітній центр півдня України;

·         денна, заочна, екстернатна форми навчання з контингентом у 8000 студентів з 23 регіонів України та країн СНД;

·         18 академіків і членів-кореспондентів українських і міжнародних академій наук, 68 професорів, 234 доценти; 650 аспірантів, докторантів, біля 1000 викладачів і співробітників;

·         Академічний ліцей і Центр довузівської підготовки;

·         науково-дослідна робота з вузами Києва, Одеси, Криму;

·         4 учбово-лабораторних корпуси, два дев’ятиповерхових гуртожитки і один п’ятиповерховий, санаторій-профілакторій, водна станція на березі Дніпра, бібліотека, пансіонат на березі Чорного моря, студентське кафе, обсерваторія, три спортивних і дві актові зали, парк сільськогосподарської техніки.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Херсонський економічно-правовий інститут - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації.

Херсонський економічно-правовий інститут здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

·         бакалавр,

·         спеціаліст,

·         магістр.

Херсонський економічно-правовий інститут у відповідності з одержаною державною ліцензією та отриманими сертифікатами державної акредитації, видає дипломи державного зразка.

Підготовка студентів для отримання вищої освіти ведеться за спеціальностями:

·         Менеджмент організацій,

·         Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,

·         Економічна кібернетика,

·         Облік і аудит,

·         Фінанси,

·         Правознавство.

Навчальний процес в Херсонському економічно-правовому інституті здійснюється в двох корпусах загальною площею 9400м2. За час розвитку в інституті були створенні 28 спеціалізованих кабінетів, 6 комп’ютерних кабінетів на 86 місць, які обладнані найсучаснішою технікою і підключенні до Інтернету, бібліотека на 170 місць, функціонує 2 студентських кафе, є власний спортивний зал.

В Херсонському економічно-правовому інституті працює високопрофесійний професорсько-викладацький склад, який нараховує 79 осіб, з яких 63 особи є штатними працівниками, 16 працюють за сумісництвом. Докторів наук, професорів 12%, кандидатів наук, доцентів 59%.

Наукова робота Херсонського економічно-правового інституту

Принципова засада системи вищої освіти, що впроваджується в Херсонському економічно-правовому інституті - поєднання навчання з науковою роботою на всіх етапах підготовки фахівців. Такий підхід відкриває перед студентами можливість активно здобувати додаткові знання, полегшує і робить свідомим вибір тем наукової роботи під час навчання на всіх освітніх рівнях.

Науково-дослідна робота педагогічних працівників Херсонського економічно-правового інституту є обов'язковою частиною їх діяльності.

Науково-педагогічні працівники Херсонського економічно-правового інституту беруть участь у виконанні комплексних наукових досліджень, тематика яких формується на кафедрах та факультетах. Основна тема науково – дослідної роботи інституту "Інвестиційно – інноваційна діяльність регіону: проблеми, досвід, перспективи".

 

Херсонський національний технічний університет (ХНТУ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Університети Херсона

Міжнародний університет бізнесу і права (МУБіП) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Міжнародний університет бізнесу і права, заснований в 1993р., один з перших приватних провідних вищих економічних вузів України. Міжнародний університет бізнесу і права – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. Він офіційно признаний в багатьох країнах світу.

Сьогодні в Міжнародному університеті бізнесу і права навчається понад 2000 студентів та аспірантів, а також працює біля 100 вчителів та понад 300 службовців. На сьогоднішній день Міжнародний університет бізнесу і права проводить навчання студентів з 40 головних навчальних дисциплін.

Освітній процес базується на сучасних педагогічних та інформаційних технологіях. Викладацький колектив налічує понад 100 висококваліфікованих працівників, 37 з них – це кандидати наук.

До складу Міжнародного університету бізнесу і права у входить два інститути:

·         Інститут економіки та інформаційних технологій,

·         Інститут права.

Університет готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів наук.

Міжнародний університет бізнесу і права готує фахівців за такими спеціальностями:

·         Міжнародні економічні відносини,

·         Менеджмент,

·         Фінанси,

·         Облік і аудит,

·         Правознавство,

·         Маркетинг.

Студенти практикуються на підприємствах міста і країни. Міжнародний університет бізнесу і права співпрацює з освітніми інститутами США, Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю та Росії.

Університет має ліцензію на навчання іноземних громадян.

Матеріально-технічна база Міжнародного університету бізнесу і права

Три освітні будівлі; бібліотека університету, яка відіграє важливу роль у професійній підготовці студентів. Загальна кількість книжок – приблизно 60 000.

Бібліотека Міжнародного університету бізнесу і права має тісний зв'язок з українськими та зарубіжними бібліотеками. В освітньому процесі широко використовуються комп’ютери. Є 10 сучасних комп’ютерних класів, забезпечених інформаційними комп’ютерними технологіями, і понад 175 комп’ютерних місць, об’єднаних університетською комп’ютерною мережею та Інтернет.

Для підтримки здоров’я студентів, викладацького складу в Міжнародному університеті бізнесу і права є свій власний спортивно-оздоровчий комплекс, що складається зі спортивних майданчиків та спортивного залу, призначеного для різних видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, теніс, важка атлетика).

Басейн, тренажерна зала, психологічний центр, курорт на узбережжі Чорного моря – все це пропонується для всіх бажаючих. Студентський гуртожиток, кафе, палац культури для студентів (500 місць) та місце для паркування повністю задовольняють потреби Університету.

Новокаховський політехнічний інститут (НКПІ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Новокаховський політехнічний інститут у своїй діяльності прагне до постійного вдосконалення та найвищих стандартів якості надання освітніх послуг. Інтеграція процесу навчання, мобільність студентів та викладачів, професіоналізм, конкурентоспроможність на вітчизняному ринку освітніх послуг - ось провідна мета Інституту.

Важливість та актуальність напрямів підготовки, за якими здійснюється навчання в Новокаховському політехнічному інституті, доводить високий рівень працевлаштування випускників вищого навчального закладу за отриманим фахом.

Серед них багато відомих фінансистів та економістів різних рівнів, фахівців із інженерної механіки, електромеханіки, провідних машинобудівників, керівників фінансових, банківських та податкових установ, контрольно-ревізійних органів, талановитих молодих учених.

У Новокаховському політехнічному інституті готують фахівців за такими спеціальностями:

·         Технологія машинобудування,

·         Електричні машини і апарати,

·         Економіка підприємства,

·         Економічна кібернетика,

·         Менеджмент організацій,

·         Облік і аудит,

·         Фінанси.

Історія Новокаховського політехнічного інституту

Після багатьох років відсутності у місті Нова Каховка будь-якого вищого навчального закладу, в 1989 році був створений навчальний науково-виробничий комплекс в структурі Новокаховського ВО "Південелектромаш".

Спеціалісти комплексу направлялись на Каховський завод електрозварювального устаткування, Новокаховське підприємство "Сокіл", електромашинобудівний завод, Бериславський машинобудівний завод тощо.

Ці ж підприємства і стали засновниками інституту і в 1999 році був створений Новокаховський політехнічний інститут.

У 2005 році Міністерство освіти і науки України видало приватному вищому навчальному закладу "Новокаховський політехнічний інститут" ліцензію на право надання освітніх послуг, пов’язаних із одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра і спеціаліста.

 

В тому ж році Новокаховський політехнічний інститут визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти ІІІ (третього) рівня.

Школи Херсона

У Херсоні дуже багато закладів середньої освіти такі, як: Ліцеї, школи, коледжі та інші. Середня освіта в на нашій країні обовязковий та важливий епат в житті кожної дитини та треба ретельно підійти до вибору навчального закладу. З рейтингу видно, що найкращими школами Херсона є Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськрадиХерсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті, Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради, Херсонський ліцей Херсонської обласної ради, Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови" – це ТОП 5 найкращих навчальних закладів Херсона

 

Школи Херсона

 

У Херсоні дуже багато закладів середньої освіти такі, як: Ліцеї, школи, коледжі та інші. Середня освіта в на нашій країні обовязковий та важливий епат в житті кожної дитини та треба ретельно підійти до вибору навчального закладу. З рейтингу видно, що найкращими школами Херсона є Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськрадиХерсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті, Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради, Херсонський ліцей Херсонської обласної ради, Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови" – це ТОП 5 найкращих навчальних закладів Херсона.

Авторизація